Usluge

Revizija

Revizija finansijskih izvještaja je ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Naše usluge revizije obuhvataju:

      • Revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja;
      • Angažmani uvida;
      • Revizije udruženja;
      • Revizije projekata;
      • Due dilligence;
      • Ostale dogovorene angažmane.


Racunovodstvo

Računovodstvo je sistem čije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja.

Naše računovodstvene usluge obuhvataju organizovanje i vršenje svih poslova finansijsko – računovodstvene funkcije društva:

      • Priprema i kontrola dokumenata,
      • Izrada kalkulacija,
      • Knjigovodstveno evidentiranje,
      • Platni promet,
      • Personalna evidencija,
      • Obračun plaća i ostalih ličnih primanja,
      • Obračun PDV-a,
      • Izrada finansijskih izvještaja,
      • Ostale računovodstvene usluge.


Konsalting

Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbjeđuju savjeti i preporuke klijentima sa ciljem pružanja pomoći u rješavanju određenih problema u okviru definisane oblasti poslovanja.

Pružamo:

      • Konsultantske usluge iz oblasti primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda;
      • Konsultantske usluge iz oblasti poreskih propisa.